دانشمندي يكي راگفت چراتحصيل علم نمي كني؟ آن شخص گفت :آنچه خلاصه علم است
به دست آورده ام ! دانشمند ازاو پرسيد:خلاصه علم چيست؟ گفت :5چيزاست:اول،آن كه تا راست
به اتمام نرسد دروغ نگويم. دوم ، آن كه تا حلال تمام نشود دست به حرام دراز نكنم. سوم، آن كه تا ازتفتيش نفس خود فارغ نشدم به جستجوي عيب ديگران ومردم مشغول نشوم. چهارم، آن كه تا خزانه
رزق خداوند به آخرنرسد به درهيچ مخلوق ، التجا ء نبرم پنجم، آن كه تا قدم دربهشت ننهم از كليد
شيطان وازغرور نفس نا فرمان غافل نباشم.